Klagomålshantering

Vi uppskattar att du delar med dig av din synpunkter – både positiva och negativa. Det är viktigt för oss i vårt arbeta att utveckla verksamheten.

Vi uppskattar även att Du berättar för din handledare, coach, undervisande lärare eller ansvarig chef på plats om Dina synpunkter eller klagomål. Personalen ansvarar för att uppgifterna förs fram till rätt chef som ansvarar för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling.

Om klagomålet rör berörd chef/rektor överförs ärendet direkt till vår ledningsgrupp som ansvarar för att utreda ärendet.